Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden voor de website van UKG:

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door UKG Inc. ("UKG"). Door deze website en de bijbehorende subdomeinen (gezamenlijk: de "Website") te bezoeken en te gebruiken, verklaart u dat u akkoord gaat met deze voorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") en dat u aanvaardt dat de Gebruiksvoorwaarden voor u wettelijk bindend zijn. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, mag u deze Website niet blijven gebruiken. De Gebruiksvoorwaarden vormen een bindende en rechtsgeldige overeenkomst tussen u en UKG. UKG kan de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aanpassen. Een dergelijke aanpassing wordt onmiddellijk van kracht na publicatie van de aangepaste Gebruiksvoorwaarden op de Website. Als u de Website blijft gebruiken nadat de Gebruiksvoorwaarden zijn aangepast, geeft u daarmee aan dat u akkoord gaat met de aangepaste bepalingen in de Gebruiksvoorwaarden.

Auteursrecht en handelsmerken:

Alle materialen die via deze Website beschikbaar zijn, zijn eigendom van UKG of haar licentiegevers of (waar aangegeven) van andere externe partijen, en worden beschermd door wetgeving op het gebied van auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendommen. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend door de Website of de informatie op de Website, zijn voorbehouden. Het materiaal op de Website mag op geen enkele wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, overgedragen, weergegeven, verkocht, in licentie gegeven of gedistribueerd. Aanpassing van het materiaal op de Website en hergebruik van dit materiaal voor andere doeleinden zijn verboden volgens Amerikaanse, Canadese, Europese en andere internationale wetgeving op het gebied van auteursrechten en intellectuele eigendommen. U mag de handelsmerken, servicemerken en logo's op deze Website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UKG niet gebruiken voor welk doel dan ook, ook niet als links of metatags op andere webpagina's of websites. Het gebruik van al dergelijke materialen op een andere website of netwerkcomputer is uitdrukkelijk verboden. Ga naar https://www.ukg.nl/handelsmerken voor een lijst met handelsmerken die eigendom zijn van UKG of zijn aangesloten bedrijven. Alle andere handelsmerken op deze site, indien aanwezig, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Voorwaarden voor specifieke materialen op de Website:

Voor het gebruik van bepaalde gedeelten of materialen op de Website gelden mogelijk aanvullende eisen en regels. Indien deze aanvullende eisen en regels inconsistent of tegenstrijdig zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, geven de aanvullende regels voor specifieke gedeelten of materialen de doorslag.

Elektronische communicatie:

Door deze Website te bezoeken en/of elektronische berichten naar UKG te sturen, neemt u deel aan elektronische communicatie en gaat u ermee akkoord dat u berichten van UKG ontvangt. U gaat ermee akkoord dat de elektronische communicatie die u mogelijk van UKG ontvangt, voldoet aan wettelijke vereisten die voorschrijven dat bepaalde communicatie schriftelijk moet plaatsvinden.

Disclaimer:

UKG BEPAALT GEHEEL NAAR EIGEN INZICHT WANNEER NIEUWE INFORMATIE WORDT GEPUBLICEERD. U MAG NIET AANNEMEN DAT DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE RECENT IS BIJGEWERKT OF ACTUELE GEGEVENS BEVAT. UKG CONTROLEERT EERDERE PUBLICATIES NIET OM TE BEPALEN OF DEZE NOG CORRECT ZIJN. DE INFORMATIE IN EERDERE PUBLICATIES IS MOGELIJK VEROUDERD.

UKG EN/OF HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, SERVICEPROVIDERS, LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS EN HUN BESTUURDERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, MANAGERS, MEDEWERKERS EN VERTEGENWOORDIGERS DOEN GEEN ENKELE UITSPRAAK OVER DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID EN CORRECTHEID VAN DE INFORMATIE, GEBRUIKERSINHOUD (zoals hierna gedefinieerd), SOFTWARE, PRODUCTEN, SERVICES EN BIJBEHORENDE AFBEELDINGEN OP DEZE WEBSITE VOOR WELK GEBRUIK DAN OOK. AL DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, SERVICES EN BIJBEHORENDE AFBEELDINGEN WORDEN IN HUN HUIDIGE TOESTAND EN BESCHIKBAARHEID AANGEBODEN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. UKG EN/OF HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, SERVICEPROVIDERS, LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS EN HUN BESTUURDERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, MANAGERS, MEDEWERKERS EN VERTEGENWOORDIGERS WIJZEN ELKE GARANTIE OF TOEZEGGING VAN DE HAND MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, GEBRUIKERSINHOUD, SOFTWARE, PRODUCTEN, SERVICES EN BIJBEHORENDE AFBEELDINGEN, DAARONDER MEDE BEGREPEN ALLE VORMEN VAN IMPLICIETE GARANTIES OF TOEZEGGINGEN MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN HET NIET MAKEN VAN INBREUK OP DE RECHTEN VAN ANDEREN.

UKG EN/OF HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, SERVICEPROVIDERS, LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS EN HUN BESTUURDERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, MANAGERS, MEDEWERKERS EN VERTEGENWOORDIGERS ZIJN IN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK UIT HOOFDE VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR SCHADE IN WELKE VORM DAN OOK, DAARONDER MEDE BEGREPEN BIJZONDERE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF ANDERE SCHADE VOORTKOMEND UIT HET VERLIES VAN GEBRUIK VAN DATA OF WINSTDERVING, ZIJ HET TEN GEVOLGE VAN EEN CONTRACTUELE HANDELING, NALATIGHEID OF ANDERE VORM VAN ONRECHTMATIGE DAAD, VOORTKOMEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF VAN DE INHOUD, GEBRUIKERSINHOUD OF ANDERE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE.

Vrijwaring:

U zegt toe dat u UKG en/of haar dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, serviceproviders, licentiegevers en leveranciers en hun bestuurders, functionarissen, directeuren, managers, medewerkers en vertegenwoordigers zult verdedigen tegen en zult vrijwaren van alle vorderingen, rechtszaken en/of eisen, daaronder mede begrepen redelijke advocaten- en accountantskosten, voortkomend uit of samenhangend met een door u begane inbreuk van deze Gebruiksvoorwaarden of het door u uploaden, openen, weergeven, gebruiken of misbruiken van de Website of van materiaal, inhoud of Gebruikersinhoud op de Website. UKG zal u op de hoogte stellen van dergelijke vorderingen, rechtszaken of procedures en u bent verplicht om UKG, op uw eigen kosten, te assisteren bij het verweer tegen een dergelijke vordering, rechtszaak of procedure. UKG behoudt zich het recht voor om het exclusieve verweer en de exclusieve controle op zich te nemen voor elke kwestie die onderwerp is van vrijwaring op basis van dit artikel. In een dergelijk geval zegt u toe dat u medewerking zult verlenen aan alle redelijke verzoeken om het verweer in de desbetreffende kwestie te ondersteunen.

Links naar externe websites:

Alle externe websites waarheen vanuit de Website wordt gelinkt, worden uitsluitend bij wijze van dienstverlening vermeld en UKG heeft geen zeggenschap over dergelijke externe websites. Dientengevolge aanvaardt UKG geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte externe websites of voor links op deze gelinkte websites, en doet UKG geen enkele uitspraak over de kwaliteit van producten of diensten op gelinkte externe websites. UKG behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment een link te verwijderen of een linkprogramma te beëindigen. De bedrijven of producten die vanaf de Website worden gelinkt, worden op geen enkele manier aanbevolen door UKG. Als u besluit een vanuit de Website gelinkte externe website te bezoeken, doet u dit geheel voor eigen risico.

Links vanaf externe websites:

UKG verbiedt nadrukkelijk alle onbevoegde links naar de Website vanaf externe websites, alsmede het door anderen in een frame plaatsen van informatie op de Website of onderdelen van de Website. UKG behoudt zich het recht voor om onbevoegde links of frames te blokkeren. UKG is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor materiaal op andere websites dat mogelijk links naar de Website bevat.

Gebruikersinhoud:

De Website kan nu of in de toekomst toestemming geven voor het aanbieden van inhoud op aanwijzing van gebruikers van de Website ("Gebruikersinhoud"), alsmede het hosten, delen en/of publiceren van dergelijke Gebruikersinhoud. U aanvaardt dat, ongeacht de vraag of dergelijke Gebruikersinhoud wel of niet wordt gepubliceerd, UKG geen enkele garantie geeft ten aanzien van de vertrouwelijkheid van informatie die u aanbiedt. U bent volledig zelf verantwoordelijk voor alle Gebruikersinhoud die u aanbiedt, alsmede voor de gevolgen van het posten of publiceren van dergelijke Gebruikersinhoud. UKG behoudt zich tevens het recht voor om naar eigen inzicht te bepalen of Gebruikersinhoud passend is en aan deze Gebruiksvoorwaarden voldoet voor wat betreft mogelijke inbreuken op auteursrechtenwetgeving en/of andere wetgeving voor intellectuele eigendommen, alsmede overtredingen van andere regels, daaronder mede begrepen regels voor pornografie, aanstootgevend of beledigend materiaal of buitensporige lengte. UKG kan dergelijke Gebruikersinhoud op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en geheel naar eigen inzicht van UKG verwijderen en/of u de toegang ontzeggen voor het uploaden van materiaal dat inbreuk maakt op deze Gebruiksvoorwaarden.

Onwettig of verboden gebruik:

De Website mag niet worden gebruikt in samenhang met commerciële activiteiten, met uitzondering van activiteiten die specifiek zijn goedgekeurd door UKG. De volgende activiteiten zijn uitdrukkelijk verboden: (i) het via elektronische of andere methoden verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van andere gebruikers met het doel om ongevraagde e-mails of andere communicatie te sturen, (ii) elke vorm van gebruik van de Website die, geheel naar inzicht van UKG, een nadelige invloed heeft op de betrouwbaarheid, snelheid of werking van de Website of van de onderliggende hardware of software van de Website; en (iii) elke vorm van gebruik van de Website die onwettig of strijdig met deze Gebruiksvoorwaarden is.

Door deze Website te bezoeken, zegt u toe de Website niet te gebruiken voor onwettige doeleinden of voor doeleinden die volgens deze Gebruiksvoorwaarden niet zijn toegestaan. U mag deze Website niet gebruiken op een manier die accounts, computersystemen of netwerken van UKG op welke manier dan ook zou kunnen hinderen, beschadigen, overbelasten of uitschakelen. Het is niet toegestaan de Website van UKG af te tasten, te scannen of te testen op kwetsbaarheden. Daarnaast mag u geen gebruikmaken van hacking, password mining of andere technieken om onbevoegde toegang tot producten of diensten van UKG te verkrijgen. Elke poging om informatie te verkrijgen die niet bewust aan u beschikbaar is gesteld op deze Website, is strikt verboden. U mag geen robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde tools gebruiken om toegang te krijgen tot de Website of tot accounts, computersystemen of netwerken van UKG.

Als deze Gebruiksvoorwaarden worden geschonden en UKG niet onmiddellijk maatregelen neemt, wil dit niet zeggen dat UKG afstand doet van haar rechten. UKG kan op elk gewenst moment actie ondernemen in reactie op een inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden.

Wachtwoordbeveiliging:

De toegang tot en het gebruik van de met een wachtwoord beveiligde gedeelten van de Website zijn uitsluitend voorbehouden aan bevoegde gebruikers. U mag uw wachtwoorden, uw accountgegevens en uw toegangsrechten tot de Website niet delen met anderen. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk bewaren van uw wachtwoorden en accountgegevens en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder gebruikmaking van uw wachtwoord(en) of account(s) of in samenhang met uw toegangsrechten tot de Website. U zegt toe dat u UKG onmiddellijk zult waarschuwen zodra iemand onbevoegd gebruik heeft gemaakt van uw wachtwoord(en)en/of account(s).

Kinderen:

Door gebruik te maken van de Website verklaart en garandeert u dat u 13 jaar of ouder bent. Uw account kan zonder voorafgaande waarschuwing worden beëindigd als wij vermoeden dat u jonger dan 13 jaar bent.

Procedure voor claims over inbreuk op het auteursrecht:

Als u een (vertegenwoordiger van een) copyrighthouder bent en meent dat inhoud of Gebruikersinhoud op deze Website inbreuk maakt op uw auteursrechten, dan kunt u een kennisgeving uit hoofde van de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") indienen door onze Copyright Agent (hierna vermeld) schriftelijk de volgende informatie te doen toekomen (zie 17 U.S.C. §512(c)(3) voor meer informatie):

  • Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop beweerdelijk inbreuk is gemaakt;
  • Een identificatie van het door het auteursrecht beschermde werk waarvan het auteursrecht beweerdelijk is geschonden of, indien de kennisgeving betrekking heeft op meerdere door het auteursrecht beschermde werken op één website, een representatieve lijst van alle desbetreffende werken op die website;
  • Een identificatie van het materiaal dat beweerdelijk inbreuk maakt of onderwerp is van inbreuk makende activiteiten en dat verwijderd of ontoegankelijk gemaakt moet worden, plus informatie die naar redelijkheid voldoende is om de serviceprovider in staat te stellen het materiaal te vinden;
  • Informatie die naar redelijkheid voldoende is om de serviceprovider in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer en indien beschikbaar een e-mailadres;
  • Een verklaring dat u te goeder trouw meent dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover u een klacht indient, niet wordt toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; en
  • Een verklaring op straffe van meineed dat de informatie in de kennisgeving correct is en dat u bevoegd bent om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop beweerdelijk inbreuk is gemaakt.

Als u een kennisgeving zoals hierboven beschreven hebt ontvangen en u een verweer wilt indienen, kunt u een dergelijk verweer samen met de onderstaande informatie schriftelijk doen toekomen aan onze Copyright Agent (hierna vermeld):

  • Uw fysieke of elektronische handtekening;
  • Een identificatie van het materiaal dat is verwijderd of ontoegankelijk is gemaakt en de locatie waar het materiaal zich bevond voordat het werd verwijderd of ontoegankelijk gemaakt;
  • Een verklaring op straffe van meineed dat u te goeder trouw van mening bent dat het materiaal is verwijderd of ontoegankelijk gemaakt als gevolg van een vergissing of een verkeerde identificatie van het materiaal dat is verwijderd of ontoegankelijk gemaakt;
  • Uw naam, adres en telefoonnummer en een verklaring dat u toestemt (in het geval van een Amerikaans adres) in de rechtsbevoegdheid van het Federal District Court voor het district waarin uw adres zich bevindt, of (in het geval van een niet-Amerikaans adres) van de rechtbank van het rechtsgebied waarin uw adres zich bevindt, en dat u op dit adres betekende akten kunt ontvangen van de persoon die een kennisgeving heeft ingediend in overeenstemming met paragraaf (c)(1)(C) van de Amerikaanse DMCA, zoals hierboven in grote lijnen uiteengezet.

Het adres van onze aangewezen Copyright Agent voor het ontvangen van kennisgevingen over beweerdelijke inbreuken op auteursrechten en andere kennisgevingen in verband met Gebruikersinhoud en/of andere schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden (zoals onder andere overtredingen van het strafrecht) is als volgt: General Counsel, UKG Inc., 900 Chelmsford Street, Lowell, MA 01851, USA. Voor alle duidelijkheid: het bovenvermelde adres van onze Copyright Agent mag alleen worden gebruikt voor kennisgevingen uit hoofde van de DMCA of voor kennisgevingen van klachten in verband met Gebruikersinhoud of schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden. Alle overige vormen van feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning en andere soorten communicatie moeten worden gericht aan onze gebruikelijke supportcontacten zoals vermeld op de Website.

UKG geeft geen advies over juridische zaken of compliance. Raadpleeg een juridisch adviseur voor informatie over uw rechten uit hoofde van de DMCA of andere geldende wet- en regelgeving. Voor meer informatie over de DMCA bezoekt u de website van het United States Copyright Office: http://www.copyright.gov.

Feedback:

U hebt geen enkele verplichting om ons ideeën, suggesties of voorstellen te doen toekomen ("Feedback"). Indien u ons desalniettemin Feedback stuurt, verleent u UKG daarmee een wereldwijde, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, in sublicentie te geven en overdraagbare licentie om in reactie op de Feedback materiaal te maken, te gebruiken, te verkopen, ter verkoop aan te bieden, te importeren, te reproduceren, in het openbaar te publiceren, te distribueren en/of te wijzigen dan wel in het openbaar andere acties te ondernemen naar aanleiding van de Feedback. Indien UKG gebruikmaakt van uw Feedback, heeft UKG geen enkele compensatie- of andere verplichting jegens u.

Algemeen:

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle rechten en licenties die onder deze Gebruiksvoorwaarden worden verleend, mogen door u niet worden overgedragen of toegewezen aan derden, maar kunnen door UKG zonder beperkingen worden toegewezen. Deze Website staat onder zeggenschap van UKG vanuit haar kantoren in de Verenigde Staten van Amerika en Canada. UKG doet geen enkele toezegging dat materiaal op de Website geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere locaties. Toegang tot de Website in landen of gebieden waar de inhoud van de Website illegaal is, is strikt verboden. Wie deze Website bezoekt vanuit andere locaties, doet dit op eigen initiatief en is zelf verantwoordelijk voor naleving van de ter plaatse geldende wet- en regelgeving. U mag de materialen op deze Website niet gebruiken of exporteren op een manier die een overtreding inhoudt van de Amerikaanse exportwetgeving. Op alle vorderingen of procedures met betrekking tot het materiaal op deze Website is het interne materiële recht van de Commonwealth of Massachusetts van toepassing. Elke natuurlijke of rechtspersoon die deze Website gebruikt, onderwerpt zich uitdrukkelijk aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken in de City of Boston in de Commonwealth of Massachusetts (Verenigde Staten) met betrekking tot alle vorderingen of procedures die door of tegen deze natuurlijke of rechtspersoon aanhangig worden gemaakt met betrekking tot of in verband met deze Website of het materiaal op deze Website. UKG heeft bepaald dat deze Gebruiksvoorwaarden en alle bijbehorende documenten origineel in het Engels worden opgesteld. Bij een mogelijk verschil in betekenis tussen het Engelstalige origineel van de Gebruiksvoorwaarden en een vertaalde versie, geldt de tekst in het Engelstalige origineel. Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden niet afdwingbaar is, zal deze bepaling zodanig worden aangepast dat de oorspronkelijke intentie met zo min mogelijk veranderingen zo goed mogelijk bewaard blijft, dan wel als scheidbaar worden beschouwd en geen enkele effect hebben op de geldigheid van de overige bepalingen in de Gebruiksvoorwaarden, die onverminderd van kracht blijven. Indien UKG geen actie onderneemt op basis van een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden of de naleving van een bepaling niet afdwingt, mag dit niet worden uitgelegd als een ontheffing van die bepaling of een andere bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden. Ontheffingen zijn alleen rechtsgeldig indien ze door UKG schriftelijk zijn afgegeven en een verleende ontheffing mag nooit worden uitgelegd als een ontheffing voor volgende of herhaalde situaties.

Behalve voor zover uitdrukkelijk overeengekomen tussen UKG en u, vormen deze Gebruiksvoorwaarden de volledige overeenkomst tussen UKG en u met betrekking tot de onderwerpen van deze Gebruiksvoorwaarden, en komen deze Gebruiksvoorwaarden in de plaats van alle eerdere of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen de partijen over deze onderwerpen. De kopjes boven de artikelen dienen uitsluitend het leesgemak en hebben geen juridische relevantie. Deze Gebruiksvoorwaarden komen ten goede aan onze opvolgers, toegewezen personen, licentienemers en sublicentienemers.