ESG BIJ UKG
Onze ESG-prioriteiten

We hebben een uitgebreide reeks doelstellingen opgesteld, zowel voor korte als lange termijn, met nadruk op de volgende aspecten: een positieve impact op het milieu; verbreding van onze programma's voor sociale gelijkwaardigheid, gelijke kansen en sociale impact; en het waarborgen dat onze medewerkers, partners en klanten consistent hoge ethische normen en handelwijzen volgen.

Materiality Assessment

Materiële aspecten

UKG voert in samenwerking met een onafhankelijke en onpartijdige externe provider elke twee jaar een 'materialiteitsbeoordeling' uit, zodat we ons kunnen blijven focussen op de meest relevante aspecten op het gebied van onze bedrijfsactiviteiten, medewerkers en gemeenschappen en het milieu. Deze beoordeling is in 2021 voor het eerst uitgevoerd. De uitkomsten van de beoordeling hebben ons geholpen bij het formuleren van onze strategische ESG-focusgebieden. Deze zijn als volgt:

 

Ecologisch

 • KLIMAATVERANDERING: Vermindering van de interne en externe klimaatimpact van ons bedrijf, met de hieruit voortvloeiende strategieën voor het meten, beheren en minimaliseren van het energieverbruik en de broeikasgasemissie.
 • E-AFVAL: Activiteiten en initiatieven om ons elektronisch afval op een verantwoorde manier af te voeren en de recycling van elektronica en de duurzame omleiding van afvalstromen te versterken.
 • AFVAL: Het minimaliseren van de productie en het gebruik van vast afval en het versterken van de inspanningen voor recycling en duurzame omleiding van afvalstromen.

 

Sociaal

 • DIVERSITEIT, GELIJKWAARDIGHEID, INCLUSIE, SAAMHORIGHEID, en SOCIALE IMPACT: Onze wereldwijde strategische initiatieven voor het waarborgen van gelijkwaardige vertegenwoordiging, kansen, beloning en welzijn voor alle medewerkers en het versterken van sociale gelijkwaardigheid, kansen en impact door middel van wereldwijde liefdadigheidsprogramma's en vrijwilligerswerk voor onze werknemers, klanten en gemeenschappen.
 • TALENT EN CULTUUR: Onze initiatieven op het gebied van medewerkerstevredenheid, werving, talentbehoud en bedrijfscultuur.
 • KLANTTEVREDENHEID EN KLANTSUCCES: Onze programma's voor duurzaam klantsucces en blijvende klanttevredenheid over onze producten, diensten en relaties.

 

Governance

 • ONDERNEMINGSBESTUUR EN BEDRIJFSETHIEK: Onze praktijken (inclusief kernwaarden, gedragscode en bestuursstructuur) op het gebied van corporate governance en ethische, integere handelwijzen.
 • PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING: Ons beleid en onze praktijken en protocollen voor de bescherming en de aanpak van het verzamelen, bewaren en gebruiken van gevoelige, vertrouwelijke en persoonlijk identificeerbare informatie.
 • CYBERBEVEILIGING: Ons beleid en onze praktijken en protocollen voor de bescherming van IT-infrastructuur, netwerken en apparaten om onze klant- en gebruikersgegevens te beveiligen.

   

Onze ESG-doelstellingen

Onze ESG-doelstellingen zijn afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties op de onderdelen waarvoor wij in een goede positie verkeren om een waardevolle bijdrage te leveren. Deze toekomstgerichte doelstellingen zijn ambitieus maar realistisch, en we spreken onszelf erop aan dat we vooruitgang boeken om elke doelstelling tijdig te bereiken en/of te overtreffen. Onze meest recente doelstellingen en actuele vorderingen zijn te vinden in het ESG Impactrapport van UKG.

Lees het nieuwe ESG Impactrapport van UKG

Lees een gedetailleerd overzicht van ons uitgebreide ESG-programma inclusief beleid, praktijken en de vooruitgang in het afgelopen jaar.